Arbeids Ongeschiktheid

Als zelfstandig ondernemer werk je hard om omzet te genereren. Zolang je hard kunt werken is er niets aan de hand, maar er zijn situaties denkbaar dat dat harde werken ineens niet meer zo normaal is. Dat dit een groot risico is blijkt wel uit het feit dat iedereen wel iemand in zijn of haar omgeving kent die voor kortere of langere periode geheel of gedeeltelijk niet heeft kunnen werken. Als ondernemer kun je dan nergens op terugvallen als je niets hebt geregeld.
Er zijn een aantal manieren om dit op te vangen. Dat kan door:

 • een arbeidsongeschiktheidsverzekering te sluiten, of
 • je via het UWV te verzekeren met de vrijwillige voortzetting of
 • door met een aantal gelijk gestemden te zorgen voor een opvangfonds, ookwel schenkkring of broodfonds genoemd.

Kijk voor die laatste twee in de rechterkolom onder Alternatieven voor meer informatie. Op deze pagina staan een aantal globale zaken die van belang zijn. Daarnaast kun je vinden wat wij voor je kunnen betekenen.

ArbeidsOngeschiktheids-Verzekering (AOV)

Als je een arbeidsongeschiktheidsverzekering wilt sluiten, dan kun je een aantal keuzes maken. Belangrijk is om te bedenken welke risico's je zelf niet kunt of niet wil lopen. Je kunt hierbij onder andere denken aan:

 • Hoogte te verzekeren bedrag, welk bedrag heb je nodig om je financiële huishouding op orde te houden? Hou hierbij rekening met een bruto bedrag.
 • Wachttijd (eigen risico), Hoe lang zou je zonder inkomen kunnen zitten?
 • Duur uitkering, tot wanneer moet je een uitkering ontvangen?
 • Uitkeringsdrempel, vanaf welk arbeidsongeschiktheidspercentage wil je een uitkering gaan ontvangen, de basis is 25%.

Arbeidsongeschiktheids-criterium


Voor de bepaling van de mate van arbeidsongeschiktheid is belangrijk welk criterium je daarvoor gebruikt. Hiermee bepaal je vooraf wanneer je arbeidsongeschikt bent.

 • Gangbare Arbeid
  Bij gangbare arbeid wordt bij de bepaling van (de mate van) arbeidsongeschiktheid rekening gehouden met alle werkzaamheden die voor de krachten en bekwaamheden van een verzekerde zijn berekend en die gelden als algemeen geaccepteerde arbeid. Men gaat dan uit van de arbeid die je nog kunt verrichten, ongeacht je beroep en werkervaring. Deze hebben geen invloed op de beoordeling van je arbeidsongeschiktheid. Let op: als zelfstandige zonder personeel loop je bij gangbare arbeid eerder het risico je bedrijf te moeten verkopen. Je kunt immers elders tewerkgesteld worden. Als je dus bijvoorbeeld zelfstandig werkt als architect, kun je bij gangbare arbeid gedwongen worden een baan als postbode te accepteren.
 • Passende Arbeid
  Een andere beoordelingsnorm bij arbeidsongeschiktheid is passende arbeid. Of je nog in staat bent te werken wordt dan beoordeeld aan de hand van:
  - je krachten en bekwaamheden;
  - je opleiding en vroegere werkzaamheden;
  - de vraag of andere beroepswerkzaamheden in redelijkheid van je verlangd kunnen worden.
  Je wordt bij passende arbeid eerder in staat geacht een vervangende functie te vervullen dan bij een verzekering tegen beroepsarbeidsongeschiktheid. Als je bijvoorbeeld architect bent, kun je verplicht worden een baan te accepteren als bouwkundig adviseur. Je kunt echter niet verplicht worden een baan als postbode te accepteren. Let op: als je alleen passende arbeid moet verrichten binnen de eigen onderneming, dan staat passende arbeid in dit geval gelijk met beroepsarbeidsongeschiktheid. Als je dus bijvoorbeeld zelfstandig werkt als architect, kun je binnen je eigen bedrijf alleen passende arbeid als architect verrichten. Je kunt niet gedwongen worden werk als bouwkundig adviseur te accepteren.
 • Beroeps Arbeid
  Als je verzekerd bent op basis van beroepsarbeidsongeschiktheid wordt er rekening gehouden met het beroep dat je uitoefent. Als je bijvoorbeeld architect bent en je gekozen hebt voor een verzekering op basis van beroepsarbeidsongeschiktheid, kun je niet verplicht worden je (rest)capaciteiten te benutten voor een andere functie, bijvoorbeeld bouwkundig adviseur of postbode.

De belasting

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is fiscaal gezien een "uitgave voor inkomensvoorziening". Dat wil zeggen dat de premies aftrekbaar zijn van je belastbare inkomen (box 1). Daar staat tegenover dat de uitkering belast wordt en dat er dus premies volksverzekeringen, loonbelasting en inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet wordt ingehouden. Het is belangrijk om hier bij het bepalen van het verzekerde bedrag rekening mee te houden. De verzekeraar is verplicht om bij een eventuele uitkering deze inhoudingen te doen.

Verzekerd bedrag

Ook bij de arbeidsongeschiktheidsverzekering is van belang dat je nadenkt over welk risico je zelf wilt en kunt dragen. Het is verstandig het meerdere te verzekeren. Belangrijk is om na te gaan wat je minimaal aan inkomen moet hebben om de financiële huishouding op orde te houden. Hierbij moet je denken aan je vaste lasten zoals huur/hypotheek, gas/water/licht, verzekeringen, boodschappen, kleding, abonnementen etc.

Wachtdagen

Het aantal wachtdagen dat je kiest hangt ook weer af van welk risico je zelf wilt en kunt lopen. Heb je vermogen dat je wil aanwenden in het geval je arbeidsongeschikt wordt, dan kun je kiezen voor meer wachtdagen.

Premiesysteem

De premie kan op twee manieren bepaald worden:

 • Combinatietarief: hierbij wordt jaarlijks het premiepercentage opnieuw vastgesteld in verband met de gestegen leeftijd. Deze premie zal dan ook jaarlijks stijgen. Bij de meeste maatschappijen gaat dit tarief bij een bepaalde leeftijd over op het gelijkblijvende tarief. Deze optie is meestal gunstiger als je jonger dan 45 bent.
 • Gelijkblijvend- of standaardtarief: hierbij blijft de premie gedurende de looptijd gelijk. Als het verzekerde bedrag geïndexeerd wordt, dan zal ook deze premie stijgen. Deze keuze is over het algemeen voordeliger als je ouder bent dan 45.

Korting

De AOV is een kostbare verzekering. Dat komt omdat het risico op arbeidsongeschiktheid groot is.
Om ondernemers te laten wennen aan deze kosten geven de meeste maatschappijen een aflopende korting in de eerste drie jaren, een aanvangskorting. Deze korting kan per verzekeraar verschillen en is in het eerste jaar gemiddeld 25%.
Bij sommige verzekeraars kun je ook kiezen voor een doorlopende korting van bijvoorbeeld 4% gedurende de hele looptijd van de verzekering.

IB ondernemer

Voor de bepaling van het te verzekeren bedrag is van belang of je een eenmanszaak hebt (dus een IB ondernemer bent) of dat je Directeur Groot Aandeelhouder (DGA) van je eigen BV bent. In de eerste situatie hou je namelijk van je netto winst meer over dan je van een gelijke bruto uitkering krijgt. Dat komt doordat je fiscale voordelen geniet als ondernemer die je als arbeidsongeschikte niet krijgt. Denk daarbij aan:

 • de ondernemersaftrek en
 • de MKB-winstvrijstelling.

Je moet dan ook een hoger bedrag verzekeren.
Voor een DGA is dit niet van toepassing.

Medische informatie

Voor het aanvragen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering wil de verzekeraar informatie ontvangen over welk risico ze in huis halen. Dat gebeurt door het invullen van een gezondheidsverklaring, al dan niet aangevuld met een medisch onderzoek. Belangrijk is om deze juist en naar waarheid in te vullen.

Afwijkend medisch advies

Zet op de gezondheidsverklaring altijd dat je bij een afwijkend medisch advies vooraf geïnformeerd wil worden. Je kunt dan de aanvraag intrekken. Hierdoor hoef je bij een andere verzekeraar niet te melden dat je geweigerd bent of aangepaste voorwaarden / uitsluitingen aangeboden hebt gekregen.

Schade- of sommenverzekering

Er zijn twee soorten arbeidsongeschiktheids-verzekeringen die van belang zijn als de polis gaat uitkeren. Dat zijn:

 • De schadeverzekering:
  Bij de schadeverzekering wordt de uitkering gebaseerd op de werkelijke schade, lees het inkomensverlies. Het verlies van inkomen door arbeidsongeschiktheid moet worden aangetoond.
 • De sommenverzekering:
  Bij de sommenverzekering is er een bedrag verzekerd dat de basis voor de uitkering vormt. Hier maakt het verlies van inkomen niet uit, er vindt geen inkomenscorrectie plaats.

Onze rol

Wij hechten grote waarde aan een duidelijk advies, duidelijke producten, duidelijke uitleg en duidelijkheid over onze kosten. Daarom beschrijven wij hier de 5 stappen die je doorloopt bij de aanvraag van je arbeidsongeschiktheid-verzekering.

 • Stap 1: Informeren
  Wij geven uitleg over onszelf en het adviestraject. Na deze fase weet je precies wat je van ons kan verwachten.
 • Stap 2: Inventarisatie
  Wij willen zoveel mogelijk weten over je (financiële) situatie, wensen en levensstijl. Zo weet je zeker dat met alle factoren in je huidige situatie rekening wordt gehouden. Deze informatie leggen wij vast in een klantprofiel.
 • Stap 3: Advies
  Aan de hand van alle geïnventariseerde gegevens stellen wij een persoonlijk advies samen. Dit bestaat uit een combinatie van een passende verzekering en de bijbehorende voorwaarden. Uiteraard lichten wij ons advies toe.
 • Stap 4: Bemiddeling
  In deze stap bemiddelen wij met de door jou gekozen maatschappij. Uiteindelijk bepaal je zelf welke vormen binnen de arbeidsongeschiktheid bij jou passen. Je hebt hierbij een keuze in o.a. eindleeftijd, eigen risico, tariefsvorm en arbeidsongeschiktheidscriteria. Nadat je een keuze hebt gemaakt, begeleiden wij alle administratieve zaken voor de aanvraag van de verzekering.
 • Stap 5: Beheer en nazorg
  Onze dienstverlening houdt niet op nadat de verzekering is gesloten. Wij beantwoorden je vragen en geven toelichting als dat nodig is. Wij bemiddelen bij problemen en begeleiden eventuele schademeldingen. Wij vinden het belangrijk dat ook in de toekomst de arbeidsongeschiktheid-verzekering en het advies bij je blijven passen.

Advies uren
Met een advies zijn wij gemiddeld genomen 12 uur bezig. Daarin zitten de hierboven genoemde stappen 1 tot en met 4. De ervaring leert dat er na het eerste adviesrapport met offertes vaak nog afwijkende berekeningen gevraagd worden.

Onze kosten
Voor bovengenoemde adviesgebieden werken wij met vaste tarieven (2024), odat vooraf duidelijk is wat de kosten zijn:

 • Adviesmodule: Stap 1 tot en met 3 = € 925,-
 • Bemiddelingsmodule: Stap 4 = € 325,- (kan niet zonder de adviesmodule)
 • Beheer en nazorg: Uurtarief van € 121,00 per uur

BTW
Tarieven die bedoeld zijn om te bemiddelen zijn niet met BTW belast. Wordt enkel gekozen voor de adviesmodule, of advies op basis van het uurtarief, dan worden de bedragen verhoogd met de BTW in rekening gebracht.

Uitkeringsdrempel

Voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering kun je afspreken dat je een uitkering krijgt vanaf een bepaalde mate van arbeidsongeschiktheid. Standaard wordt er uitgekeerd als je 25% of meer arbeidsongeschikt bent. Je kunt kiezen voor een hoger percentage. Bedenk hierbij altijd dat je als uitgangspunt het risico neemt dat je zelf niet wilt of niet kunt lopen! In de tweede plaats volgt de premie!

Indexering

Je kunt met de verzekeraar afspreken dat het verzekerde bedrag en/of de uitkering geïndexeerd wordt. Hiermee zorg je ervoor dat de polis waardevast is.

Optie- of onderhoudsregeling

Veel verzekeraars kennen de mogelijkheid om tussentijds het verzekerde bedrag zonder medische waarborgen te verhogen met een bepaald percentage (maximaal 10% tot 15%). Dit noemen ze een optie- of onderhoudsregeling. Hier zitten wel wat voorwaarden aan vast:

 • Het verzekerde bedrag mag echter nooit uitkomen boven een bepaald percentage van je werkelijke inkomen (meestal 80% tot 90%).
 • Je mag een bepaalde periode voorafgaand aan de wijziging niet arbeidsongeschikt/ziek geweest zijn.

Rubriek A en B

De meeste verzekeraars kennen twee te verzekeren rubrieken:

 • Rubriek A: hiermee worden de eerste 52 weken van arbeidsongeschiktheid verzekerd.
 • Rubriek B: hiermee wordt de arbeidsongeschiktheid vanaf de 53e week geregeld.Alternatieven

Voor wie geen verzekering bij een verzekeraar wil of kan sluiten zijn er twee alternatieven:

Vrijwillige voortzetting

Het kan zijn dat je om medische redenen of vanwege leeftijd geen Arbeidsongeschiktheidsverzekering kunt afsluiten. In dat geval kun je, als je net als zelfstandige begint vanuit een werk- of uitkeringssituatie, via het UWV de sociale verzekeringen vrijwillig voortzetten. Wel moet je je dan binnen 13 weken melden bij het UWV. Meer informatie staat op de website van het UWV. Let op dat je dan zowel de ziektewet (eerste twee jaar) als de WIA-verzekering (vanaf 2 jaar) moet aanvragen.
Ga je werken vanuit een BV, al dan niet met een holding, dan kom je hiervoor niet in aanmerking. Je bent dan in dienst van je BV. Die heeft de wettelijke plicht om je bij ziekte twee jaar door te betalen!
Bij het UWV verzeker je een dagbedrag. Dat is het gewenste jaarbedrag gedeeld door 261 (gemiddelde werkdagen in een jaar). De bruto uitkering is 70% van het verzekerde bedrag, daarover moet je nog belasting betalen in box 1.

Schenkkring (Broodfonds)

Een arbeidsongeschiktheids-verzekering is geen goedkope verzekering. Dat komt omdat het risico voor de verzekeraar ook relatief groot is dat die een uitkering moet doen. Vanwege onder andere deze kosten zijn er ondernemerscollectieven ontstaan die elkaar financieel ondersteunen bij ziekte. Het is gebaseerd op vertrouwen en schenkingen die gedurende maximaal twee jaar uitgekeerd worden. Dit worden schenkkringen genoemd.
Er bestaan inmiddels verschillende soorten schenkkringen, Waaronder de volgende:

 • Het Broodfonds. Dit is opgericht in 2006 en hebben het als het ware groot gemaakt. Een schenkkring heet in de volksmond dan ook een Broodfonds. De NOS heeft op 23 juni 2016 dit artikel gepubliceerd over de cijfers van broodfondsen.
 • Samsamkring. Een belangrijk verschil met het broodfonds is bijvoorbeeld dat het maandelijkse schenkingsbedrag hoger kan zijn. Ook hier is de maximale uitkeringsduur slechts twee jaar.
 • SharePeople. Dit fonds kenmerkt zich doordat het niet verplicht is om maandelijks een bedrag te storten. Je kunt zelfs saldo opnemen.
 • Ziektefonds
 • Voorzieningenfonds
 • Ziektevangnet

Dit overzicht is niet volledig, er zullen zeker meer voorbeelden zijn of komen.

Wettelijke regelingen

ZEZ --> Zelfstandig en Zwanger, als je als vrouwelijke zelfstandige zwanger bent dan heb je recht op een ZEZ uitkering. Dit is een uitkering tot maximaal het minimum inkomen, dit gaat via het UWV.

WAZ --> Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen. Per 1 januari 2004 is deze regeling vervallen. Deze wet regelde een uitkering als je langer dan 1 jaar arbeidsongeschikt was. Dit was ook maximaal het minimum loon

Wij bellen u

 UW GEGEVENS: 

Andere verzekeringen voor de ondernemer

 • Bedrijfsaansprakelijkheid
  Als je in een zakelijke hoedanigheid naar bijvoorbeeld opdrachtgevers of cliënten gaat en je veroorzaakt daar een schade waarvoor je aansprakelijk bent, dan valt dat niet onder je particuliere aansprakelijkheids-verzekering. Hiervoor kun je een aparte aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) afsluiten. We kunnen je daar alles over vertellen.
 • Ziektekostenverzekering
  Ook als ondernemer kun je gebruik maken van een collectieve ziektekostenverzekering. Meer hierover staat op onze pagina over ziektekostenverzekeringen.
 • Zakelijke betaal- en spaarrekening
  Als ondernemer is het handig om een zakelijke betaal- en spaarrekening te hebben. KNAB heeft een zeer gunstige rekening voor zelfstandige en het MKB. Ga voor meer informatie naar de KNAB rekening.

Ziektekosten

Ook gedurende het jaar kun je in sommige situaties van ziektekostenverzekering veranderen. Bijvoorbeeld als je 18 jaar wordt, of als je weg gaat bij een werkgever waar je deel nam in een collectieve regeling.

Belangrijk bij de zorgverzekering zijn de premie en de voorwaarden. Wat vaak onderbelicht is, is om te kijken of het niet voordeliger is om bepaalde kosten zelf te betalen in plaats van daarvoor een aanvullende verzekering te sluiten.

Meer informatie
We helpen graag bij het maken van de juiste keuze. Neem daarvoor contact met ons op.